Antalis og europeiske REACH forordningen

Den europeiske forordningen 1907/2006 gjeldende registrering, vurdering, godkjennelse og begrensning av farlige stoffer (REACH) trådde i kraft 1. juni 2007. Regelverket varierer avhengig av type produkter og kvantum på det europeiske markedet.

Reach2.jpg

 

Antalis har som grossist ikke noe krav til registrering av farlige stoffer ifølge REACH.

Antalis samarbeider selvfølgelig nært med våre leverandører for å sikre at de sammen med deres egne leverandører, oppfyller reglene for bruk av kjemiske stoffer og vil fortsette å gjøre det fremover. REACH reguleringen inneholder også en informasjonsforpliktelse for produkter som inneholder en «Substance of Very High Concerns» (SVHC)* med en konsentrasjon høyere enn 0,1 %mm. 

Ut i fra informasjon fra våre leverandører, inneholder kun et fåtall av Antalis produkter SVHC-stoffer. Listen av disse produktene og nødvendige opplysninger om produktene finnes tilgjengelig via din kontaktperson hos oss som også kan svare deg på spørsmål du har om dette.

Ønsker du mer informasjon, vennligst last ned øverst til høyre på denne siden.

 

*"Substances of very high concern" (SVHC) ifølge REACH (Annex XIV): kreftfremkallende stoffer, mutagene eller giftig for reproduksjon (CRM kategori 1 eller 2), lengelevende, bioakkumulernde og giftig (PBT) eller i høy grad lengelevende og bioakkumulerende (vPvB) eller der det er bevis for lignende bekymringer.