Salgsbetingelser

For kunder som betaler med kort gjelder disse særskilte betingelser.

For alle andre, se nedenfor.

 

Gjeldende fra juli 2019

1. BESTILLINGSALTERNATIVER

Antalis AS tilbyr to forskjellige lagerleveranser. I tillegg kan vi levere fabrikasjonsordre med direkte forsendelse fra fabrikk.

For omgående levering fra lager:

    Grossistlager (LO) og Fabrikklagerordre (BL)

For levering etter fabrikasjon:

    Fabrikasjonsordre (TV)

 

2. GROSSISTLAGER BETINGELSER

Ved bestilling fra Antalis lager kan alle lagerartikler assorteres i en og samme ordre. Sammenregningen skjer på grunnlag av ordrens størrelse. Ved bestilling av hele paller teller vekten med i assorteringen sammen med hele pakker og kartonger. Det grafiske sortimentet assorteres i hovedsak etter vekt. Varer som prises etter verdi assorteres etter varens grunnverdi og ordrens totalbeløp. Disse varers vekt teller også med i assorteringen.

 

3. FABRIKKLAGER BETINGELSER

Med fabrikklagerordre menes en leveranse av minst 5 paller papir eller 2,5 tonn avsendt fra fabrikkens lager direkte til kundens leveringsadresse. Standard lagerartikler kan assorteres fra samme fabrikk i hele paller. Enkelte produsenter krever større volum ved direktelevering.

 

4. FABRIKASJONSBETINGELSER

Med fabrikasjonsordre menes en bestilling av andre spesifikasjoner enn det fabrikkene lagerfører. Leveringstiden er avhengig

av fabrikkens ordresituasjon og kjøreprogram. En fabrikasjonsordre krever samme kvalitet, overflate og farge for hele bestillingen. Om ikke annet angis, er kvantumsgrensen for fabrikasjoner minst 2,5 tonn pr. spesifikasjon. Med mindre det er inngått en særskilt avtale mellom selger og kjøper, leveres fabrikasjoner i ett (1) parti til en adresse. Det beregnes normalt et pristillegg for formater mindre enn 43 x 61 cm.

 

5. SKJÆRETILLEGG

Tillegg beregnes ved skjæring av spesialformater og overdeling:

    Minstebeløp: kr. 500,00

Deretter beregnes det ytterligere kostnad pr kutt/pr format etc.

 

6. ANBREKK

Pakker/kartonger deles ikke.

 

7.SMÅORDRETILLEGG

På netto fakturabeløp under kr. 2 500,- tilkommer småordretillegg på kr. 250,-.

 

8. ENERGI- OG LOGISTIKKTILLEGG PÅ FAKTURA

Vi har for tiden et tillegg på 5,9 % som påløper netto fakturert totalverdi.

 

9. BETALINGSBETINGELSER

Selgeren forbeholder seg retten til å foreta løpende kredittvurdering av sine kunder.

a. Betalingsbetingelser for kredittsalg:

    Basis er netto pr. 20. dager.

    Ved betaling etter forfall belastes forsinkelsesrenter med den til enhver tid gjeldende sats, p.t. 9,5 % p.a.

    Hvis betaling ikke finner sted ved forfall har selgeren rett til å stoppe leveringene og/eller inndra innvilgede kreditter.

    Konkurs, akkord eller enhver annen betalings-innstilling berettiger selgeren til å annullere kontrakt eller ordre.

    Antalis AS kan fritt benytte factoring og annen overdragelse av fordringer.

 

10. SALGSPANT

Selgeren har panterett i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er helt betalt.

 

11. RETURER

Innen 20 dager kan kjøper etter avtale returnere uåpnede og uskadde forpakninger levert fra vårt standard grossistlager sortiment. Kjøper blir kreditert fakturert pris med fradrag av et gebyr på kr. 400,-. Dette forutsetter at varene blir tilbakelevert vårt lager for kjøpers regning.

    Skaffevarer eller varer som er skåret kan ikke returneres.

    Varer som er utgått fra vårt sortiment kan ikke returneres.

    Brutte paller/pakker kan ikke returneres.

 

12. REKLAMASJONER

Transportskader som er synlige ved mottagelsen må bemerkes på fraktbrevet/følgeseddelen, og beskjed gis omgående til Antalis AS. Kjøperen er forpliktet til å undersøke kvaliteten av den leverte vare før den bearbeides videre. Hvis kvaliteten ikke er i samsvar med den bestilte kvaliteten, eller kjøperen har grunn til å anta at varens kvalitet er slik at den kan gi vanskeligheter ved den videre bearbeidelse, skal kjøperen ikke begynne å bearbeide varen før han har mottatt skriftlig tillatelse fra selgeren. Hvis kjøperen skulle finne feil eller mangel ved varen under bearbeidelsen, skal han uten opphold underrette selgeren om dette skriftlig eller pr. telefax. Enhver fortsettelse av bearbeidingen uten selgers godkjennelse skjer på egen risiko.

Varer som ved leveringstidspunktet har material- og/eller produksjonsfeil, erstattes med feilfri vare. Antalis totale erstatningsansvar, uansett type, er alltid begrenset oppad til summen som er betalt for produktet på den reklamerte leveransen. Kunden har ikke rett til ytterligere erstatning og utover dette har ikke selger ansvar for feil i levert vare, leveringsforsinkelser, uteblitt leveranse m.m. Antalis har ei heller ansvar for eventuelle oppståtte skader på person eller eiendom, økonomisk skade eller lignende, direkte- eller indirekte følgeskader som f.eks. uteblitt fortjeneste, inntektstap, økte kostnader m.m.

 

13. KVANTUMSTOLERANSER

En ordre for papir og kartong som ikke er lagervare, skal anses som riktig levert dersom selgeren leverer kjøperen varer som i kvantum ikke avviker frade toleransegrenser som er angitt nedenfor. Omfatter en leveranse flere partier, skal hvert parti bedømmes for seg.

Regler ihht General Trade Rules:
For flatevekter til og med 180 g/m2
Bestillt kvantum   Tillatte toleranser
1-5 tonn               +/- 10%
5-10 tonn             +/- 7,5%
10-100 tonn         +/- 5%
> 100 tonn           +/- 3%


For flatevekter over 180 g/m2
Bestillt kvantum    Tillatte toleranser
< 5 tonn                +/- 15%
5-15 tonn              +/- 10%
> 15 tonn              +/- 5%

NB! For fargede kvaliteter er et ytterligere tillegg på +/- 2,5% tillatt.

 

14. FLATEVEKTSTOLERANSER

Et parti papir eller kartong anses for å være kontraktsmessig levert når forholdet mellom den virkelige og den bestilte flatevekten er innenfor de toleranser som er fastsatt av den enkelte fabrikk. Kontakt oss for eventuelt nærmere informasjon.

 

15. FORMAT TOLERANSER

En leveranse av papir eller kartong anses å være kontraktsmessig utført om det leverte formatet (ved arkleveranser lengde og bredde, ved rullleveranser bredde) ikke avviker fra det bestilte formatet med mer enn nedenstående toleranser:

    Ark:+/- 0,4 %,dog maks +/-2 mm

    Rull (med renskårne kanter) +/- 2 mm

For formularpapir i ruller gjelder særskilt avtalte bestemmelser. Minst 95% av de prøver som foretas må være innenfor disse toleranser.

 

16. FRITAKELSE FRA LEVERINGS OG KONTRAKTSPLIKT

Force majeure foreligger når:

    Selgers levering hindres av omstendigheter utenfor selgerens kontroll, såsom: streik, lock-out, brann, krig, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte.

    Selgers levering hindres ved at den fabrikk der selgeren har foretatt bestilling til dekning av leveringen hindres i å levere til ham på grunn av andre omstendigheter, såsom: mangel på arbeidskraft, råstoff, energi eller vann, flom eller andre forhold som forhindrer fabrikasjon av varene på vanlig måte.

Foreligger force majeure, skal selgeren øyeblikkelig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

 

17. VOLDGIFTSDOM

Tvist angående gyldighet, tolkning eller anvendelse av inngått avtale eller som utspringer av eller har sammenheng med forhold under denne avtale, skal ikke henskytes til domstol, men avgjøres av voldgiftsmenn i henhold til gjeldende lov om voldgift.

Gjelder saken betaling av forfalt fordring skal selgeren ikke være forhindret fra å bringe den inn for vanlig domstol.

 

18. SORTIMENTS- OG PRISENDRINGER

Vi tar forbehold om sortiments- og prisendringer.

 

19. EKSPRESSLEVERANSER/ INNBÆRINGSTILLEGG

Ekspressleveranser tilbys i "nærområdet" etter gjeldende satser. For ekspressleveranser der vi benytter eksterne transportører påløper den eksterne transportørens tillegg.

Dersom det ønskes innbæring/manuell håndtering til ønsket sted hos kunde, må dette avtales ved bestilling. Minimumstillegget er kr. 350.- Ved tidsforbruk utover 30 minutter påløper et tillegg på kr. 150 pr påbegynte kvarter.

Revidert juli 2019.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.