Alminnelige innkjøpsvilkår

Punkt 1: Virkeområde og forrang
Disse alminnelige innkjøpsvilkår angir, sammen med den relevante innkjøpsordre, de bindende vilkår for leveranser, utstyr, innretninger og tjenester (heretter “Varene”) bestilt av Antalis-selskapet hvis kontaktinformasjon er angitt på innkjøpsordreskjemaet (heretter “ANTALIS”). ANTALIS er ikke bundet av Leverandørens alminnelige salgsvilkår og eventuelle tilleggsvilkår eller avvikende vilkår eller bestemmelser som måtte fremgå av Leverandørens forslag, pristilbud, prisliste, bekreftelse, faktura, pakkseddel e.l., eller av tidligere eller etterfølgende praksis mellom partene, og bransjepraksis skal ikke modifisere disse alminnelige innkjøpsvilkår, med mindre ANTALIS gir sitt uttrykkelige skriftlige samtykke.
 

Punkt 2: Aksept av innkjøpsordre
Leverandøren skal returnere aksept av innkjøpsordren til ANTALIS innen én (1) virkedag etter mottak av ordren (med mindre en annen responstid er uttrykkelig avtalt). Dersom Leverandøren ikke skriftlig avviser en innkjøpsordre innen ovennevnte tidsfrist, og begynner å oppfylle ordren, skal denne ordren også anses for å ha blitt akseptert i henhold til disse alminnelige innkjøpsvilkår (“Avtalen”), og oppfyllelse av en ordre er bevis for at denne er akseptert på Avtalens vilkår.
 

Punkt 3: Etterlevelse av gjeldende bestemmelser
Leverandøren skal til enhver tid etterleve alle lover, forskrifter og øvrige bestemmelser som kommer til anvendelse på denne Avtalen, herunder, men ikke begrenset til, all arbeids- og miljølovgivning. Varene skal leveres med relevante retningslinjer og instrukser for bruk, lagring og vedlikehold under sikre og optimale forhold, samt all dokumentasjon angitt i leveringslandets standarder, lover og forskrifter. ANTALIS forbeholder seg retten til å avvise Varene dersom dette ikke er overholdt ved levering.
 

Punkt 4: Levering – mottakstidspunkt
All levering er tidskritisk og alle datoer omhandlet i denne Avtalen skal ligge fast. Dersom Leverandøren forventer vanskeligheter med å overholde noen leveringsdato eller noen annen forpliktelse i henhold til denne Avtalen skal Leverandøren omgående gi ANTALIS skriftlig varsel om dette.
 

Punkt 5: Levering av varer
5.1: Leveringsvilkår og -innhold
Leverandøren skal overholde adgangs- og lossebestemmelsene som gjelder på leveringsstedet. I fravær av uttrykkelig angivelse skal Varene leveres DDP (Incoterms® 2010) med vedlagt leveringsseddel som angir innkjøpsordrenummeret, samt Varenes referanse og kvantum.
I fravær av slik angivelse vil kun vekt og kvantum notert av ANTALIS bli hensyntatt for betaling av fakturaene.
5.2: Emballasje og transport
Leverandøren skal emballere, merke og sende Varene i samsvar med god spedisjonspraksis og ANTALIS’ spesifikasjoner på en måte som forhindrer skade under transport og legger til rette for effektiv lossing, håndtering og lagring, og alle Varer skal være tydelig merket med ANTALIS som adressat. Leverandøren skal stå ansvarlig for ethvert tap og enhver skade som skyldes mislighold av denne forpliktelsen. ANTALIS skal ikke være forpliktet til å forfølge noe krav vedrørende slikt tap eller slik skade overfor transportøren.
5.3: Leveringstider
Datoene for levering av Varer til sluttdestinasjonen er bindende og kan bare modifiseres med uttrykkelig skriftlig samtykke fra ANTALIS. Leverandøren skal ikke foreta noen dellevering eller levering før eller etter avtalt(e) leveringsdato(er), med mindre dette er skriftlig avtalt med ANTALIS. Dersom en forhåndslevering aksepteres skal kun kontraktsfestet leveringsdato legges til grunn for beregning av fakturaens forfallsdato. Imidlertid forbeholder ANTALIS seg retten til å avvise enhver levering av Varer som ikke er rettidig, samt å returnere disse for Leverandørens risiko og regning.
5.4: Konsekvenser av forsinket levering
Ved forsinket levering kan ANTALIS (i) be om ekspresslevering for Leverandørens regning, (ii) belaste en konvensjonalbot for forsinket oppfyllelse på 1 % av de angjeldende Varenes pris, inkludert moms, per ukes forsinkelse, inntil et maksimum på 5 % (med mindre andre tall er uttrykkelig avtalt), (iii) motregne slik konvensjonalbot mot beløp som skal betales til Leverandøren, forutsatt at Leverandøren ikke fremmer innsigelse innen 4 dager etter mottak av varsel om dette fra ANTALIS og (iv) rettmessig heve eller kansellere, helt eller delvis, enhver ordre som ikke er rettidig levert, ved å gi skriftlig varsel, uten at dette avsvekker noen annen rettighet eller beføyelse.
5.5: Bekreftelse på mottak av varer
Levering skal anses for å være gjennomført når mottak er skriftlig bekreftet av ANTALIS. Bekreftelse på mottak av forbruksvarer eller bruksklare Varer dokumenteres ved at leveringsseddelen undertegnes av ANTALIS uten forbehold, og bekreftelse på mottak av tjenester dokumenteres ved faktisk endelig og fullstendig utførelse av tjenestene for ANTALIS, uten forbehold. Imidlertid skal ingen av disse innebære aksept av Varer i den forstand at disse er uten mangler og i samsvar med spesifikasjon. Bekreftelse på mottak av utstyr eller innretninger som krever installasjon, idriftsetting og/eller igangsetting dokumenteres ved at en leveringsprotokoll undertegnes av ANTALIS uten forbehold.
 

Punkt 6: Priser og betaling
6.1: Pris
Alle priser skal være faste priser for behørig emballerte og leverte Varer og/eller for installasjon av utstyr/innretninger, herunder idriftsetting og igangsetting, transportert til og losset på det sted som er angitt av ANTALIS. Transport av Varer skal foretas for Leverandørens risiko og regning. De faste prisene inkluderer forsikring, spedisjon, toll og avgifter.
6.2: Betaling
Betalingsfakturaer skal sendes for hver innkjøpsordre til ANTALIS’ regnskapsavdeling, og skal som et minimum angi innkjøpsordrenummeret, varekvantumet, samt leveringsseddelens dato og nummer. Forutsatt at Varene aksepteres av ANTALIS og at fakturaen mottas i korrekt format, skal full betaling foretas ved bankoverføring, EDI-transaksjon eller på annen måte som er skriftlig avtalt med ANTALIS, innen betalingsfristen angitt i innkjøpsordren. Dersom Leverandøren unnlater å oppfylle noen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen kan ANTALIS suspendere betaling. ANTALIS kan til enhver tid motregne og trekke fra eventuelle beløp som ANTALIS har til gode fra Leverandøren i de beløp Leverandøren har til gode fra ANTALIS, uavhengig av vedkommende kravs karakter. Leverandøren bekrefter og samtykker i at ethvert beløp Leverandøren har til gode fra ANTALIS kan betales på ANTALIS’ vegne av et annet rettssubjekt i Antalis-konsernet og/eller en tredjepart utpekt av ANTALIS, samt at slik betaling innebærer at ANTALIS’ betalingsforpliktelse er oppfylt.
6.3: Eiendomsrett
Eiendomsretten til Varene skal overføres til ANTALIS ved levering, bortsett fra for Varer som ikke er rettidig levert (punkt 5.3), selv om deler av prisen ikke ennå er forfalt eller betalt. Dersom det er foretatt forhåndsbetaling av disse Varene før levering skal eiendomsrett til Varene overføres ved betaling.
 

Punkt 7: Aksept og risikoovergang
Aksept av, og risikoovergang for, Varer skal finne sted på ANTALIS’ forretningssted etter behørig sjekk, uavhengig av betalings- og leveringsvilkår.
 

Punkt 8: Kvalitet
8.1: Mangelfri og i samsvar med spesifikasjon
Leverandøren bekrefter at Varene er uten mangler og i samsvar med kravene i denne Avtalen. Inspeksjon av, eller betaling for, Varene fra ANTALIS sin side skal verken utgjøre aksept eller frita Leverandøren fra noen av dens forpliktelser, herunder garantiforpliktelser, i henhold til denne Avtalen. ANTALIS forbeholder seg retten til å inspisere Varene på Leverandørens forretningssted under utførelse av ordren. Dersom ANTALIS foretar noen inspeksjon eller test på Leverandørens forretningssted skal Leverandøren stille rimelige fasiliteter og bistand til disposisjon for ANTALIS’ inspeksjonspersonells sikkerhet og bekvemmelighet. Leverandøren forplikter seg til å informere ANTALIS umiddelbart om eventuell mistanke om at Varene levert til ANTALIS ikke er i samsvar med spesifikasjon.

8.2: ISO-sertifiseringer
Dersom Leverandøren har ISO-sertifiseringer skal disse vilkår utgjøre Leverandørens bekreftelse på oppfyllelse av alle forpliktelser dette innebærer, hvilket reduserer omfanget av kvalitetskontrollen som er påkrevet ved levering til ANTALIS’ forretningssted. Videre skal Leverandøren umiddelbart varsle ANTALIS om eventuelle vesentlige hendelser i tilknytning til disse ISO-sertifiseringer (fornyelse, kansellering).
8.3: Endring av varer
Leverandøren skal ikke, uten skriftlig forhåndssamtykke fra ANTALIS, foreta noen endring av Varene, produksjonsprosessen, produksjonsstedet eller råvarene. Ved avtalt endring skal enhver kostnad pådratt i tilknytning til kvalifisering og testing dekkes av Leverandøren. Dersom Varene går ut av sortimentet skal Leverandøren kjøpe tilbake Varer i Antalis’ lagerbeholdning, til Antalis’ innkjøpspris.
8.4: Utførelse av tjenester - aktsom god tro
Enhver design, produksjon, installasjon, levering eller annen forpliktelse som skal oppfylles av eller på vegne av Leverandøren i henholdt til denne Avtalen skal utføres med behørig ferdighet og omsorg i aktsom god tro. Leverandøren skal stå fullt ut ansvarlig for slik utførelse.

 

Punkt 9: Garanti
Kontraktsfestede garantier skal gjelde i en periode på 24 måneder fra den dato ANTALIS bekrefter mottak av Varene (punkt 5.5), og kommer i tillegg til alle lovfestede garantier.
9.1: Varer
Leverandøren garanterer overfor ANTALIS at Varene er: (i) egnet for det tiltenkte formål, nye, i salgbar stand, av god kvalitet, samt uten mangler i design, materialer, konstruksjon eller utførelse, (ii) i samsvar med spesifikasjonene og alle øvrige krav i henhold til denne Avtalen, (iii) fri for alle heftelser, (iv) utstyrt og levert med all informasjon/alle instrukser som er påkrevet for korrekt og sikker bruk, (v) levert med alle lisenser som er påkrevet for deres tiltenkte bruk, herunder overdragelsesrett og rett til å gi underlisens, (vi) ikke strider mot eller krenker noen tredjeparts nasjonale eller utenlandske patent, opphavsrett, forretningshemmelighet, varemerke eller annen immateriell rettighet og (vii) produsert, lagret og transportert i henhold til alle gjeldende lover og forskrifter i produksjons-, lagrings- og transittlandet, i særdeleshet de som vedrører helse, sikkerhet, miljø og arbeidsrett.
9.2: Beføyelser
Dersom noen Varer har mangler eller ikke er i samsvar med kravene i denne Avtalen skal ANTALIS omgående varsle Leverandøren om dette og kan, uten at dette avsvekker noen annen rettighet eller beføyelse i henhold til denne Avtalen eller gjeldende rett, etter eget fritt skjønn og for Leverandørens regning og risiko: (i) kreve full refusjon av prisen betalt i henhold til denne Avtalen og returnere de angjeldende Varene eller (ii) kreve at Leverandøren omgående avhjelper mangelen eller bringer Varene i samsvar, eller skifter ut Varene som ikke er i samsvar med Varer som er i samsvar, med spesifikasjonene. Avviste Varer skal anses for å være ulevert. Leverandøren skal hente Varene innen 15 dager etter varsel om at disse ikke er i samsvar med spesifikasjon eller er beheftet med mangler. Aksept av, eller betaling for, samtlige eller noen del av Varene i henhold til denne Avtalen skal ikke anses for å innebære avkall på ANTALIS’ rett til å kansellere eller returnere eller avvise samtlige eller noen del av disse på grunnlag av at disse ikke er i samsvar med spesifikasjon eller er beheftet med latente eller manifesterte mangler, eller annet brudd på garantier, eller til å kreve erstatning, herunder av produksjonskostnader og tap av fortjeneste og andre former for tap påført ANTALIS.

 

Punkt 10: Garanti
Leverandøren skal stå ansvarlig for all skade som direkte eller indirekte påføres ANTALIS som følge av mislighold av dens forpliktelse, herunder, men ikke begrenset til, leveringsforsinkelse, manglende samsvar med spesifikasjon og brudd på garanti. Leverandøren skal holdes ANTALIS og dens representanter og ansatte skadesløs overfor enhver tredjeparts søksmål, rettergang, forvaltningssak, erstatningskrav, dom, ansvar, rente, advokatsalær, kostnad og utgift, uansett type (herunder, men ikke begrenset til, erstatning for følgeskade og annen indirekte skade), uavhengig av om dette oppstår før eller etter at levering av Varer under denne Avtalen har funnet sted, som på noen som helst måte er forårsaket eller hevdes å være forårsaket av handlinger, unnlatelser, feil, mislighold av uttrykkelige eller underforståtte garantier eller forpliktelser under denne Avtalen, eller uaktsomhet fra Leverandøren (eller noen annen som er underlagt dens styringsmyndighet eller som opptrer på dens vegne). ANTALIS skal ikke stå ansvarlig overfor Leverandøren for noe tap av inntekt, tap av fortjeneste eller annen følgeskade eller indirekte skade, selv om ANTALIS er varslet om muligheten for slik skade. Under ingen omstendighet skal ANTALIS stå ansvarlig overfor Leverandøren eller dens rettsetterfølgere for skade utover det beløp som tilkommer Leverandøren for fullstendig oppfyllelse i henhold til denne Avtalen, fratrukket ethvert beløp som ANTALIS allerede har betalt til Leverandøren.

 

Punkt 11: Suspendering og heving
Uten at dette avsvekker noen annen rettighet eller beføyelse som tilligger ANTALIS i henhold til denne Avtalen eller gjeldende lovgivning, kan ANTALIS rettmessig etter eget skjønn og med umiddelbar virkning suspendere eller heve sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, helt eller delvis, ved å gi skriftlig varsel, dersom: (i) Leverandøren misligholder noen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen eller Leverandøren slås konkurs, blir insolvent, avvikles, oppløses, innleder gjeldsforhandlinger, inngår akkord, iverksetter rekonstruksjonsprosess e.l., og/eller (ii) ANTALIS skal ikke stå ansvarlig overfor Leverandøren som følge av slik heving. Ved heving skal enhver forpliktelse som er inngått før heving oppfylles i henhold til denne Avtalens vilkår.

 

Punkt 12: Immaterielle rettigheter og taushetsplikt
Leverandøren skal behandle all informasjon som er gitt av ANTALIS eller på vegne av ANTALIS eller utvekslet i henhold til denne Avtalen som taushetsbelagt, herunder, men ikke begrenset til, spesifikasjoner, planer, tegninger, formler, dokumenter, verktøy og former som er levert eller laget med tanke på å produsere Varene som er bestilt av ANTALIS (“Informasjonen”). All slik Informasjon skal kun benyttes av Leverandøren for denne Avtalens formål, og Leverandøren skal i den forbindelse som et minimum utvise rimelig aktsomhet med hensyn til beskyttelse av slik Informasjon. All slik Informasjon skal i sin helhet forbli ANTALIS’ eiendom og Leverandøren skal, på ANTALIS’ forlangende, omgående returnere denne til ANTALIS uten å beholde noen kopi av denne. Leverandøren forplikter seg til å overdra alle immaterielle rettigheter som måtte oppstå ved utførelse av ordren, og erkjenner at prisen betalt for Varene inkluderer vederlag for slik overdragelse av immaterielle rettigheter.

 

Punkt 13: Diverse
Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til lovgivningen som gjelder i landet der ANTALIS er etablert, eller sveitsisk føderal lovgivning dersom Leverandøren befinner seg utenfor dette landet, med unntak av regler i internasjonal privatrett og konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp. (II) I fravær av minnelig løsning mellom partene skal enhver tvist som måtte oppstå med utspring i, eller i forbindelse med, denne Avtalen (a) ha som eneverneting domstolene med domsmyndighet over ANTALIS’ forretningsadresse eller, dersom ANTALIS måtte velge dette, (b) vernetinget til den av Leverandørens enheter som ordren ble inngitt til eller (c) voldgift i henhold til arbitrasjereglene til ICC (Paris) eller (d) domstolene i Genève. Leverandøren frafaller med dette enhver innsigelse basert på manglende personlig verneting eller doktrinen om forum non conveniens. (III) Leverandøren skal opptre som uavhengig kontrahent under denne Avtalen og intet som inngår i denne Avtalen har til hensikt å etablere noe ansvarlig selskap, fellesforetak eller ansettelsesforhold mellom partene. Leverandøren skal ikke utkontraktere, overdra, pantsette eller overføre noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra ANTALIS. (IV) Dersom noe vilkår i denne Avtalen anses for å være ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbart skal de resterende vilkår stå ved lag og de(t) berørte vilkår skal substitueres på gyldig måte slik at dets (deres) opprinnelige formål oppnås.
(V) Verken unnlatt eller forsinket håndhevelse fra ANTALIS sin side av noen bestemmelse i denne Avtalen skal innebære noe avkall på dets rettigheter som nevnt i denne. Intet avkall eller samtykke, og ingen modifisering, skal være bindende for partene med mindre disse er skriftlig nedfelt og undertegnet av begge parter. (VI) Rettighetene og beføyelsene som er forbeholdt ANTALIS er kumulative og kommer i tillegg til enhver annen eller fremtidig rettighet og beføyelse som måtte være tilgjengelig under denne Avtalen, i henhold til lovgivning eller sedvane.
(VII) Leverandøren samarbeider tett med ANTALIS i gjennomføringen av et CSR-program, som en essensiell del av sine forpliktelser. (VIII) Under forutsetning av at det utvises rimelig hensyn aksepterer Leverandøren å bli gjenstand for revisjon og til å imøtekomme enhver vurderingsanmodning som har til formål å sjekke dens etterlevelse av sine forpliktelser.