Miljø

Reach_259x194.png

REACH 

Den europeiske forordningen 1907/2006 gjeldende registrering, vurdering, godkjennelse og begrensning av farlige stoffer (REACH) trådde i kraft 1. juni 2007. Regelverket varierer avhengig av type produkter og kvantum på det europeiske markedet.

REACH inneholder også en informasjonsforpliktelse for produkter som inneholder en «Substance of Very High Concerns» (SVHC)* med en konsentrasjon høyere enn 0,1 %mm.

Antalis har som grossist ikke noe krav til å registrere ifølge REACH. Vi samarbeider selvfølgelig nært med våre leverandører for å sikre at de oppfyller reglene for anvendelse av kjemiske stoffer.  Ut i fra informasjon fra våre leverandører, inneholder kun et fåtall av Antalis produkter SVHC-stoffer. Nødvendige opplysninger om disse produktene finnes tilgjengelig via din kontaktperson hos oss.

*Substance of Very High Concerns (SVHC) i følge REACH (bilag XIV): kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske (CRM kategori 1 eller 2), lengelevende, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært lengelevende og meget bioakkumulerende (vPvB), eller for som det finnes belegg for lignende uro.

 

For en trykt versjon, klikk her.

Offisiell tekst om REACH fra EU kan du lese her.