Infosenter miljø

GlobalCompact_259x194.jpg

UN  Global Impact

Fra 2013 skal store norske bedrifter rapportere om samfunnsansvar, CSR, ihht Regnskapsloven §3-3C, om temaene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, ytre miljø samt bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, daglig drift og interesser. Rapporten skal redegjøre for arbeidet som utføres fra registrering til handling, vurdering av resultatene og opplyse om forventningene til dette arbeidet fremover (gjelder foretak som har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder, bl.a. ASA og Banker).

For å unngå dobbeltrapportering kan man rapportere i Det Globale Rapporteringsalternativet GRI, eller Global Compact, og henvise til dette i sitt regnskap/årsrapport. Foretakets revisor skal konsistenssjekke rapporten.

 

UNGC – UN GLOBAL COMPACT

Antalis har sentralt undertegnet kontrakt med UN Global Compact på vegne av alle selskapene i kjeden, og Antalis i Norge må dermed følge UNGCs 10 prinsipper:

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Arbeidstakerrettigheter

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes
Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer

Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Anti-korrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

 

Mer om Global Compact finner du her.