Fredag 17. januar stenger vårt sentrallager i Sverige kl. 14.00. Vårt lager i Moss holder åpent som vanlig.

Infosenter miljø

Environment_forest_259x194.png

Klimaregnskap 

Utslipp av CO2 har sterk fokus i klimagassproblematikken og global oppvarming. Trær binder CO2 og skogshugst bidrar til drivhuseffekten. Skogen er fornybar, og hvis det plantes nye trær blir skogen klimanøytral. Produksjon og distribusjon av papir gir selvfølgelig opphav til CO2 utslipp. Registreringen av de samlede utslippene, et klimaregnskap, fra en bedrift eller et produkt kalles ofte karbondioksidavtrykk, klimafotavtrykk eller carbon footprint. Dermed kan man kartlegge hvor i prosessen det er mulig å redusere utslippene. De utslippene som ikke direkte kan stoppes, kan man eventuelt klimanøytralisere ved å kjøpe klimakvoter eller andre systemer for reduksjon (offsetting) av CO2 utslipp. På denne måten kan et produkt eller en bedrift bli klimanøytralisert.

ISO 14064
Kravene til et klimaregnskap er nedfelt i standarden ISO 14064 del 1 og ”The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard" (WBCSD/WRI)
(GHG-protokollen). ISO 14064 del 1 setter krav til utvikling, administrasjon og rapportering av et klimaregnskap. Standarden omfatter bestemmelse av utslippsgrenser, kilder, kvantifisering av utslippsmengder, samt identifisering av bedriftens målsetninger og handlinger for å redusere klimafotavtrykket. I tillegg stilles det krav og retningslinjer til regnskapets kvalitetssikring, rapportering og verifikasjon.