Antalis jobber aktivt med forebyggende tiltak for å minimere spredning av COVID-19. Driften går som tilnærmet normalt. Vår åpningstid er mandag-fredag kl. 0800 til 1600.

Infosenter Miljø

Svanen og EU Blomsten

Svanen og EU Blomsten er to troverdige og velkjente miljømerker. De er begge såkalte "Type 1 merkinger" noe som innbærer at det finnes en uavhengig utenforstående part som gransker kriteriene. Disse miljømerkinger har også til felles at de stiller krav ut ifra et livssyklusperspektiv. Dette innebærer at man ser på miljøpåvirkningene i produktets alle trinn fra råvare til avfall.

Type 2 merking: Firmaets egen bedømmelse, ikke gransket av utenforstående.

Type 3 merking: En miljødeklarasjon der ingen gransking eller bedømmelse er gjort.


Når det gjelder Svanen skjer arbeidet på oppdrag av det Nordiske Ministerrådet, og det er den Nordiske Miljømerkingsnemnden som beslutter hvilke produktgrupper og kriterier som skal gjelde.

På lignende måte er det EUs forskningssenter i Sevilla som tar frem de fleste kriterier for EU Blomsten. Dette blir utført på oppdrag av EU-kommisjonen.

Svanen "ble født" i 1989 da det Nordiske Ministerrådet besluttet å innføre Svanemerking. Målet var å gi de nordiske konsumentene et godt verktøy for å kunne velge produkter som oppfyller strenge miljøkrav. Det startet med papir og batterier, og i dag finnes nærmere 60 produktgrupper og et tusentalls Svanemerkede varer og tjenester. Når det gjelder papir stiltes det i de første kriteriene 3 krav til lave utslipp, svovel til luft samt klororganiske forbindelser og oksygenforbrukende stoffer til vann. Disse kriterier har siden den gang blitt strammet inn flere ganger og er i dag et stort og heldekkende dokument.

Noen år senere, 1992, besluttet EU-kommisjonen å starte et felles europeisk miljømerke. I dag finnes EU Blomsten på omkring 30 typer av varer og tjenester. Kravene skjerpes kontinuerlig på samme måte som for Svanen.

 

Krav til papir

Både Svanen og EU Blomstem stiller høye krav for å godkjenne/merke et papir.

Kravene strekker seg fra råvarer til avfall og er i mange tilfeller ganske like. Man kan se visse forskjeller i formuleringer og krav når det gjelder blant annet fiberbruk, energibruk samt kjemikaliebruk.

 

Krav til trykkerier

Når det gjelder trykkerier og mulighetene til å bruke Svanen eller EU Blomsten på den ferdige trykksaken er forskjellene større.

• På Svanemerkede trykkerier er det hele trykkeritjenesten som er Svanemerket. Det vil si at Svanen stiller krav til trykkeriet uansett om de setter Svanen på trykksaken eller ikke.

• På EU Blomsten-trykkerier er det selve trykksaken som blir godkjent og merket. Det vil si at disse trykkerier kan lage "godkjente trykksaker" på sine maskiner og hva de gjør ellers, er det ingen som kontrollerer.

Begge merkingene krever at papiret skal være Svanemerket/Svaneinspektert respektiv EU Blomstmerket.

Siden høsten 2014 er det nye kriterier som gjelder for at et trykkeri skal være Svanemerket. Disse kriteriene gjelder fram til desember 2017. I dag (2015) er det cirka 80 trykkerier i Norge som har en Svanelisens.

Siden 2012 kan man også å EU Blomstmerke trykksaker. I Europa er det 23 trykkerier som har denne muligheten. Disse kriterier gjelder frem til 16. august 2015.

 

EU Blomsten = EU Ecolabel

Svanen = Nordic Ecolabel

Svaneinspektert papir er papir som er kontrollert og oppfyller kravene uten å ha egen lisens.

Stiftelsen Miljømerking i Norge har ansvar for både Svanen og EU Blomsten i Norge og arbeider for å forvalte de offisielle Miljømerkene i Norge. Mer informasjon om Svanen og EU Blomsten finnes på www.nordic-ecolabel.org, www.ecolabel.eu samt www.svanemerket.no

Oversikt over Antalis produkter med Ecolabel finnes i Produktoversikten.