Infosenter Miljø

Glossary_259x194.jpg

Miljøordliste 

PEFC, Svanen TCF, TF, TH... Her får du korte forklaringer til floraen av ulike miljøsymboler og til noen av papirbransjens kryptiske termer og forkortninger.

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal miljøstyringsstandard som er tatt frem av ISO, Internasjonal Organisasjon for Standardisering. Den inngår i ISO 14000- familien som omfatter flere standarder på miljøområdet. Å inneha et ISO 14001 sertifikat innebærer at man arbeider på en systematisk og strukturert måte med miljøtilpasning av virksomheten, samt at dette granskes av et eksternt revisjonsfirma. www.standard.no

EMAS 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en EU-forordning. For å få være EMAS registrert må man ha et miljøledelsessystem (Type ISO 14001) samt publisere en offentlig miljørevisjon.
http://www.emas.com http://www.brreg.no/registrene/emas/

EPD 

EPD (Enviromental Product Declarations). Symbolet er et firmas deklarasjon av miljøpåvirkningen til et produkt eller en tjeneste.
http://www.epd-norge.no

FSC 

FSC™ (Forest Stewardship Council) er et symbol for produksjon med materiale fra ansvarlige forvaltede  skoger i henhold til FSC's regler. Produkter som bærer symbolet er kontrollerte av en akkreditert sertifisør på forhånd.
http://www.fsc.org

PEFC 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er et symbol for produksjon med materiale fra ansvarsfullt forvaltede skoger i henhold til PEFC's regler. Produkter som bærer symbolet er kontrollert av en akkreditert sertifisør på forhånd.
http://www.pefcnorge.org

CoC 

CoC (Chain of Custody) er et sporbarhetssertifikat som et firma må ha for å kunne selge et FSC/PEFC sertifisert produkt videre. Finnes ikke et CoC sertifikat kan ikke produktene i neste ledd anses å være sertifisert (kjeden er da brutt).
Les mer på FSC's samt PEFC's hjemmesider

Grønt Punkt

 

Symbolet viser at bedriften har tilsluttet seg retur- og gjenvinningsorganisasjonen Grønt Punkt. Symbolet er en kvittering for betalt vederlag for finansiering av returordningen. www.grontpunkt.no

Paper Profile

Paper Profile er en miljøvaredeklarasjon for papir. Paper Profile er produktrelatert og informerer om den miljøbeslastning som aktuell produkt forårsaker.
http://www.paperprofile.com/

Svanen 

Svanesymbolet viser at produktet er kontrollert og godkjent i henhold til organisasjonens miljø- og kvalitetskriterier. Det finnes kriterier for bl.a. trykksaker, trykkpapir og konvolutter.
http://www.ecolabel.no

EU Blomsten

EU Blomsten er EUs miljømerking av varer og tjenester. Kriteriene ligner Svanens, og administreres av Stilftelsen Miljømerking i Norge. www.ecolabel.no

Blå Engel

Blå Engel er et tysk miljømerke som har eksistert siden 1978. Merket var da først i Europa og tilsvarer i dag store deler av Svanen. Symbolet tildeles produkter og tjenester som utmerker seg med tydelige miljømessige fordeler i forhold til andre produkter eller tjenester innen samme område. Når det gjelder papir finnes et sterkt fokus på returfiber.
http://www.blauer-engel.de/

CE 

CE symbolet bekrefter at produktet oppfyller alle relevante sikkerhetskrav som EU-standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI stiller for akkurat denne produktgruppen og at til og med overordnende krav på helse, miljø og sikkerhet samt visse allmenne krav er oppfylte. Lovmessige krav i henhold til EU-direktiv 89/686/EEG.
www.standard.no

REACH 

REACH er EUs direktiv om sikker bruk og registrering av kjemikalier for å beskytte menneskers helse og miljøet.

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

NAPM 

NAPM er en forkortning av The National Association of Paper Merchants. Papir og kartong som har NAPM's retursymbol må bestå av minst 75 % post cunsumer waste, altså returfiber som har vært brukt og ikke returfiber som kommer fra papirfabrikkens egen produksjon. http://www.napm.org.uk/

ECF 

ECF Elementerklorfri er en metode for bleking der klordioksid er en av de inngående komponentene. Dette innebærer at man ikke bruker elementær (rent) klor ved blekingen av massen. Isteden utnytter man klordioksid, som er en forening som ikke reagerer på samme måte som rent klor ved blekingen. Ved en kombinasjon av oksygenbleking og moderne ECF-bleking får man stoffer som lett brytes ned og som dermed ikke påvirker miljø på samme måte som ved klorbleking.

TCF 

TCF Totalt klorfri (Totally Chlorine Free) innebærer at papirmassen blekes med ikke klorholdige kjemikalier. Man bruker hydrogenperoksid sammen med for eksempel oksygen og ozon. TCF-bleking benyttes når mekanisk masse eller den eldre sulfitprosessen skal blekes. 

COD 

COD (Kjemisk oksygenforbrukende materiale) er et mål på den mengden oksygen som forbrukes ved fullstendig kjemisk oksidasjon av stoffet i f.eks. avløpsvann. Organiske stoffer, som f.eks. fiberpartikler eller stivelse som slippes ut i vann fra bl.a. industri. 

AOX 

AOX (Adsorbabe Organic halogen Compounds) er et mål på den totale mengden klor bundet til organiske foreninger i avløpsvannet. Slike foreninger forekommer i naturen, men lages til og med i sammenheng med bleking av kjemisk masse.
Utslippsnivå ved papirproduksjon: <0,25 kg/tonn. 

(fosfor)

Fosfor forekommer naturlig i ved men tilsettes ofte også i anlegg for biologisk rensing. For høye nivåer av utslipp til vann kan forårsake overgjødsling og bidra til minsket oksygentilgang. Utslippsnivå ved papirproduksjon: ca 0,05 kg/tonn. 

SO2 (svoveldioksid)

Svoveldioksid er en gass som lages ved forbrenning av svovelholdig brensel og som et biprodukt ved framstilling av kjemisk masse. Når svoveldioksid kommer i kontakt med fuktig luft kan svovelsyre lages. Dette bidrar i sin tur til "surt regn" og påvirker forsuringen av vår natur. Utslippsnivå ved papirproduksjon: ca 1,6 kg/tonn. 

NOx (Nitrogenoksider)

Oksider er gasser som lages av luftens oksygen ved forbrenning. Oksider bidrar til forsuring og overgjødsling av sjøer og jord. Utslippsnivå ved papirproduksjon: ca 2,0 kg/tonn.

CO2 (karbondioksid)

Karbondioksid lages i samband med masse-  og papirproduksjon ved forbrenning av fossilt brensel. For høyt innhold av karbondioksid og andre drivhusgasser i atmosfæren bidrar til en suksessivt minsket utstråling av varme fra jordens overflate og bidrar dermed til drivhuseffekten. Utslippsnivå ved papirproduksjon: ca 500 kg/tonn (kan variere mye). 

Kjemisk masse

Råvare for papirproduksjon bestående av rene cellulosefibrer som man frilegger gjennom en kjemisk kokeprosess (sulfat- eller sulfitprosessen). Kjemisk masse kalles også trefri (TF). 

Mekanisk masse

Råvare for papirproduksjonen bestående av cellulosefibrer samt andre vedkomponenter som f. eks. lignin. Framstillingen skjer på en mekanisk måte. Mekanisk masse kalles også treholdig (TH). 

Trefritt papir (TF)

Papir som inneholder kjemisk masse. Definisjon: Alt papir med mer enn 90 % kjemisk masse benevnes som trefritt (TF).

Treholdig papir (TH)

Papir som inneholder mekanisk masse. Definisjon: Alt papir med mer enn 10 % mekanisk masse benevnes som treholdig (TH).